Vilniaus mokytojų namai
EN

Seminaras „Tobuliname pamoką drauge: naujos mokytojų kolegialaus profesinio augimo formos mokykloje“


Mokymosi ir informacijos centre, 226 auditorijoje
Trečiadienis
Lapkričio 20 d.
13 val.

Dalyviai Mokyklų vadovai bei pavaduotojai, atsakingi už mokytojų profesinį augimą bei mokytojai

Kiekvienoje mokykloje yra sutelktas didžiulis lobis - ilgametė dirbančių mokytojų praktinė patirtis. Šis lobis dažnai yra paslėptas ir nepakankamai panaudojamas dėl to, kad mokytojo darbas pamokoje dar vis yra izoliuotas, vykstantis už uždarų durų, atsietas nuo kitų mokytojų ir bendrų mokyklos tikslų. Lietuvoje vykstantys švietimo pokyčiai skatina mokytojus atverti savo klasės duris, išlaisvinti sukauptą patirtį, ja dalintis su kitais ir dirbti kartu. To reikia dėl dviejų priežasčių: 1) tik bendradarbiaudami galime įgyvendinti vieningą mokyklos pedagoginę programą, atsižvelgdami į Geros mokyklos koncepcijos, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašo nuostatas. Bendrieji ugdymo planai 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams siūlo mokykloms daugiau ugdymo organizavimo laisvės bei naujų galimybių, dėl kurių reikia tarpusavyje susitarti ir dirbti kartu. 2) Tik bendradarbiaudami galime mokytis vieni iš kitų, profesiškai augti panaudojant neįkainuojamus vidinius mokyklos išteklius. Kad mokytojai bendradarbiautų, neužtenka vien gerų norų, reikia atrasti kiekvienai mokyklai tinkamas formas, kurios būtų įtraukiančios, motyvuojančios, naudingos kiekvienam mokytojui, taupančios, o ne ryjančios laiką. Seminare bus pristatomi naujausi tyrimai apie kolegialų mokytojų profesinį augimą ir bendradarbiavimą, pažangios formos, aptariami ir išbandomi praktiniai pavyzdžiai, jau veikiantys Lietuvos mokyklose.

Uždaviniai:
  1. Skatinti mokyklų bendruomenes veikti sutelktai dėl kiekvieno mokinio mokymosi pažangos;
  2. Aptarti pažangias mokytojų mokymosi ir bendradarbiavimo formas: pamokos studija, veiklos tyrimas, praktikos bendruomenė, kolegų konsultavimasis ir kt., jas išbandyti praktiškai.
  3. Plėtoti bendradarbiavimą tarp mokyklų.

Mokymų metu bus apžvelgti mokytojų darbo ir profesinio gyvenimo pokyčiai, susiję su Lietuvos ir globalia švietimo kaita. Dalyviai bus skatinami reflektuoti save, savo profesinį gyvenimą bei jo raidą švietimo kaitos kontekste. Pristatomi moksliniai tyrimai, susiję su mokytojų bendradarbiavimo iššūkiais, galimybėmis, raida, diskutuojama apie Lietuvos mokyklos kontekstą. Pristatant pažangias mokytojų bendradarbiavimo formas, dalyviai bus skatinami kritiškai analizuoti, sieti su savo mokyklos kontekstu, kelti aktualius klausimus. Siekiamas mokymų rezultatas- konkrečios mokyklos bendruomenė pasirinks aktualiausią mokytojų bendradarbiavimo formą, ją išbandys praktiškai ir susiplanuos tolesnius ugdymo tobulinimo žingsnius.

Turinys:
  1. Strateginis požiūris į mokytojų profesinį augimą, vadovo ir mokytojų vaidmenys;
  2. Mokytojų profesinio augimo modeliai;
  3. Mokytojų kolegialus bendradarbiavimas: evoliucija, tyrimų duomenys, būtinybės argumentai;
  4. Mokytojų bendradarbiavimas tobulinant pamoką: pamokos studija ir kitos formos; Pamokos studija - itin veiksmingas kolegialaus mokymosi metodas, kai keli mokytojai kartu planuoja, veda, stebi pamokas ir tobulina ugdymą, atsižvelgdami į konkrečių mokinių mokymosi poreikius.
  5. Kolegialus mokytojų profesinis augimas: praktikos bendruomenė, kolegų konsultavimas ir kt.. Praktikos bendruomenė- tai ilgalaikė kolegialaus mokymosi veikla, sutelkianti panašių profesinių interesų turinčius mokytojus. Kolegų konsultavimasis – įvairūs profesinių problemų sprendimo būdai.
  6. Kolegialaus mokymosi planavimas, pasirinkus vieną ar kelias formas.

Mokymų trukmė –6 val. bei galimybė konsultuotis po seminaro.

Keli sakiniai apie programos autorių Dr. Eglė Pranckūnienė – Mokyklų tobulinimo centro steigėja. Daugiau kaip 20 metų patirties mokytojų bei vadovų profesinio augimo srityje bei konsultuojant švietimo organizacijas. Viena iš programos „Renkuosi mokyti!” įkūrėjų, nacionalinio projekto „Lyderių laikas“ mokymo programų kūrėja, savivaldybių veiklos koordinatorė. Mokslinių bei praktinių interesų sritys: švietimo praktikų profesinis augimas, pasitikėjimo kultūros kūrimas švietimo organizacijose, švietimo vadyba ir lyderystė, mokytojų lyderystė, ugdymo proceso tobulinimas ir kt.. Lektorė dalijasi savo patirtimi straipsniuose, knygose, nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose.

Seminaro kaina dalyviui - 45 € 
(apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų, grynaisiais arba pavedimu). 
Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.

Registracija: https://mtc.lt/lt/renginiai/505/tobuliname-pamoka-drauge-naujos-mokytoju-kolegialaus-profesinio-augimo-formos-mokyklojePrenumeruokite mūsų naujienlaiškį: