Vilniaus mokytojų namai
EN

Seminaras „Ugdomosios veiklos kokybės tobulinimo praktiniai aspektai“


Mokymosi ir informacijos centre, 226 auditorijoje
Trečiadienis
Lapkričio 6 d.
13 val.

Programa parengta vadovaujantis naujausia pamokos kokybės samprata, atskleista Geros mokyklos koncepcijoje, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikoje ir išorinio vertinimo tvarkos apraše. Programa orientuota į pamokos efektyvumą užtikrinančių aktualių didaktinių nuostatų stiprinimą – ugdymo metodų (pvz., skaitymo strategijų) taikymą, formuojamąjį vertinimą ir kt. Neretai stebint pamokas akivaizdu, kad mokytojai nepakankamai dėmesio skiria mokinių pažangos stebėjimui ir pasiekimų vertinimui, todėl nėra aišku, ko tikimasi iš mokinių, kiek kryptinga visa mokymosi veikla, kiek tinkamai parinkti mokymo metodai, priemonės ir pan.

Ši programa turėtų padėti mokytojams įgyti žinių apie mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo praktines procedūras. Seminare, remiantis praktiniais pavyzdžiais, bus aptariamas pamokos uždavinyje numatyto rezultato vertinimo galimybės, išmokimo stebėjimo formos, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo galimybės mokymuisi ir mokymui stiprinti. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų komandoms.

Seminaro metu bus aptartos ir mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo galimybės.

Turinys

 • Pagrindiniai geros pamokos didaktiniai aspektai
 • Pamokos uždavinio formulavimas ir įgyvendinimas
 • Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje. Vertinimo kriterijų svarba
 • Mokinius aktyvinančios ir įtraukiančios užduotys
 • Mokinių motyvacijos stiprinimas
 • Apibendrinimas, refleksija

Darbo metodai

 • Įtraukianti paskaita;
 • Savarankiškas darbas;
 • Darbas grupėse;
 • Vaizdo medžiagos peržiūra;
 • Diskusija ir apibendrinimas.

Lektorė Olivija Saranienė – patyrusi lektorė, turinti ilgametę sėkmingą vadybinės ir pedagoginės veiklos patirtį, vadovaujančioji mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja, projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių kuratorė, švietimo konsultantė

Seminaro kaina dalyviui - 35 € 
(apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų, grynaisiais arba pavedimu). 
Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.

Registracija: https://mtc.lt/lt/renginiai/504/ugdomosios-veiklos-kokybes-tobulinimo-praktiniai-aspektaiPrenumeruokite mūsų naujienlaiškį: